Chương trình liên kết cho nhà

Nếu anh có một chương trình mà làm việc với chúng tôi API bạn có thể nhận được liên kết hoa hồng từ của người được giới thiệu. Tiền lương là 10% của số tiền chi tiêu của thu hút khách hàng. Quan tâm là tích luỹ trong vòng 6 tháng sau đăng ký của các khách hàng. Tất cả các quốc gia số tham gia vào chương trình.

Để tham gia một chương trình liên kết bạn cần phải gửi một ứng dụng được coi là cho chương trình của bạn. Bạn có thể thấy một danh sách các yêu cầu của chương trình ở đây