Last updated: 06.11.2023

Bạn có muốn bán lại số của chúng tôi và kiếm tiền từ nó không?


Nhận trạng thái "Đối tác" để giảm giá cho tất cả các phòng ở tất cả các quốc gia -25%


Để có được trạng thái đối tác, bạn cần nạp số dư của mình bằng một khoản thanh toán duy nhất 200USD, sau đó viết thư cho dịch vụ hỗ trợ kèm theo email đăng ký và ghi chú rằng bạn muốn nhận được trạng thái "Đối tác".

Bạn có thể chi tiền cho việc kích hoạt SMS.