Last updated: 22.02.2024

Podmínky služby

 

Níže jsou uvedeny podmínky používání služby sms-activation-service.com (dále jen „SMS SLUŽBA“ nebo „Služba“) Zákazníkem (dále jen „Zákazník“ nebo „Uživatel“). . Přečtěte si je prosím pozorně.
Tato veřejná nabídka https://sms-activation-service.com/ (dále jen Nabídka) je oficiální nabídka prostřednictvím SMS SLUŽBY Uživateli na uzavření Smlouvy o poskytování zprostředkovatelských a technických služeb za podmínek uvedených níže.

K uzavření Smlouvy o poskytování zprostředkovatelských a technických služeb mezi SMS SLUŽBOU a Uživatelem dochází přijetím nabídky. Přijetí nabídky se uskuteční způsobem uvedeným v Nabídce. Uživatel přijetím Nabídky zaručuje, že se plně seznámil s podmínkami Nabídky a smlouvou o poskytování služeb uzavřenou v souladu s Nabídkou.

PREAMBULE.

Uzavření Smlouvy v důsledku přijetí Nabídky mohou provést Uživatelé z různých zemí, s výhradou omezení stanovených Nabídkou.

TERMÍNY A DEFINICE

 1.  

Veřejná nabídka nebo Nabídka

Tento dokument stejně jako všechny jeho přílohy. Nabídka je nabídkou SLUŽBY SMS Uživateli na uzavření Smlouvy o poskytování zprostředkovatelských a technických služeb za podmínek uvedených v Nabídce.

 1.  

Zásady zpracování osobních údajů a cookies

Nedílná příloha Nabídky, upravující postup shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů Uživatele zadaných Uživatelem při Registračním řízení, jakož i dalších údajů. Zásady zpracování osobních údajů a souborů cookie jsou k dispozici zde:https://sms-activation-service.com/cs/privacy-policy/.

 1.  

Smlouva o poskytování zprostředkovatelských a technických služeb nebo Smlouva

Smlouva uzavřená mezi SMS SERVICE a Uživatelem v důsledku přijetí Nabídky Uživatelem. Smlouva bude uzavřena za podmínek uvedených v Nabídce.
 1.  

Přijetí nabídky

Dokončení úkonů uvedených v Nabídce Uživatelem při úplném přijetí Nabídky. Přijetí Nabídky je plné a bezpodmínečné. V důsledku Přijetí nabídky se smlouva o poskytování Služeb SMS SLUŽBY ve prospěch Uživatele považuje za uzavřenou.

 1.  

Uživatel

Osoba, která splňuje všechny požadavky uvedené v Nabídce a která přijala Nabídku za účelem přijímání Služeb od SLUŽBY SMS pomocí Webových stránek.

 1.  

webová stránka

Web provozovaný společností SMS SERVICE, umístěný na adrese:https://sms-activation-service.com.

 1.  

Registrace

Funkčnost Webu zaměřená na vytvoření Osobního účtu. Postup registrace spočívá v zadání Registračních údajů Uživatelem.

 1.  

Registrační údaje

Během Registračního procesu Uživatel zadává následující údaje: (1) Jméno, (2) E-mail, (3) Heslo.

 1.  

Autorizační údaje

Jedinečný pár přihlašovací jméno-heslo, který je Uživateli přidělen po dokončení Registrace. Pro vstup do Osobního účtu jsou vyžadovány autorizační údaje.

 1.  

Osobní oblast nebo účet

Funkčnost Webu, jedinečná pro každého Uživatele, dostupná po Registraci. Osobní účet slouží k objednávání Služeb a přijímání výsledku poskytnutých Služeb.

 1.  

Servis

Funkčnost Webu, která Uživateli umožňuje využívat Služby SLUŽEB SMS.

 1.  

Služby

služby SMS SLUŽBY poskytované za podmínek Nabídky ve prospěch Uživatele na základě uzavřené Smlouvy.

 1.  

Tarif

Cena za poskytnutí jedné nebo více Služeb SMS uvedených na Webové stránce vedle telefonního čísla. Příslušná část Webu je nedílnou součástí Smlouvy. Nedílnou součástí sazebníku je poplatek za vedení Osobního účtu.

 1.  

Zpráva nebo SMS

Textová zpráva na Použité číslo, jejíž příjem je v důsledku poskytování Služeb dle Smlouvy zajištěn SMS SLUŽBOU.

 1.  

Další SMS

Výsledek poskytování SMS SLUŽBY vyjádřený v poskytnutí možnosti Uživateli seznámit se s textem SMS přijatých na Používané číslo.

 1.  

Použité číslo

Účastnické číslo umístěné na Službě a používané k poskytování Služeb podle Smlouvy.

 1.  

Zůstatek

Funkčnost Webu zaměřená na zobrazení předplatby Uživatele za poskytování Služeb dle Smlouvy.

 1.  

Návratová operace

Akce SLUŽBY SMS, jejichž cílem je vrátit Uživateli zaplacenou zálohu za poskytování Služeb

 

1. PŘEDMĚT NABÍDKY

1.1 Tato Nabídka upravuje postup při uzavírání Smlouvy a poskytování Služeb.

2. ÚPRAVA NABÍDKY

2.1 SMS SLUŽBA má právo kdykoliv změnit text Nabídky, včetně dodatků ke Smlouvě, dle svého uvážení.
2.2 SMS SLUŽBA zveřejní upravenou verzi Nabídky neprodleně po provedení změn. Uživatel se zavazuje na vlastní nebezpečí pravidelně kontrolovat změny Nabídky (minimálně však jednou za 14 dní) a nese veškerá rizika porušení upravených podmínek Nabídky a Smlouvy.

3. PŘIJETÍ NABÍDKY

3.1 Přijetí Nabídky provádí Uživatel provedením následujících úkonů:
3.1.1 Uživatel při registraci zaškrtne políčko „Přečetl jsem si a souhlasím s podmínkami Veřejné nabídky“.sms-activation-service.com“.

3.2 Přijetím Nabídky Uživatel zaručuje, že:

3.2.1. dosáhl věku 18 let (stejně jako plnoletosti v zemi svého bydliště), a že neexistují žádné okolnosti, které by Uživateli bránily v plném plnění jeho povinností vyplývajících z Nabídky, Smlouvy.
3.2.2. legislativa země bydliště Uživatele umožňuje uzavřít Smlouvu, objednat Služby a obdržet výsledek Služeb. Pokud je uzavření Smlouvy zakázáno osobním rozhodným právem Uživatele, nemá takový Uživatel právo Smlouvu uzavřít a je povinen Webové stránky neprodleně opustit.
3.2.3. se plně seznámil s textem Nabídky a rozumí jejím podmínkám.
3.2.4. Přijetí Nabídky je úplné a bezpodmínečné. Částečné přijetí Nabídky, Přijetí Nabídky „pod podmínkou“ není povoleno.
3.2.5. je si vědom svého práva činit návrhy k Nabídce, Smlouvě uzavřené v důsledku Přijetí Nabídky, zasláním těchto návrhů na e-mail SLUŽBY SMS uvedený v Nabídce; a že po Přijetí Nabídky se má za to, že Uživatel toto právo uplatnil, a že následně Uživatel nemá možnost navrhovat změny Nabídky, Smlouvy.
3.3 Uživatel není oprávněn přijmout Nabídku, uzavřít Smlouvu, objednat Služby a obdržet výsledek Služeb, pokud Uživatel nesplní všechny výše uvedené záruky.
3.3.1 Pokud v době Přijetí nabídky Uživatel dodržel všechny výše uvedené záruky, ale v průběhu plnění Smlouvy Uživatel přestane dodržovat jednu nebo více z výše uvedených záruk, Uživatel okamžitě přestane používat webové stránky, objednání a obdržení výsledku Služeb a neprodleně o tom informuje SLUŽBU SMS. Poté je takový Uživatel povinen jednat v souladu s pokyny přijatými od SLUŽBY SMS a SMS SERVIS je oprávněn smazat Účet takového Uživatele a okamžitě ukončit uzavřenou Smlouvu.

4. REGISTRAČNÍ POSTUP

4.1 Pro objednání a obdržení výsledku Služeb si Uživatel musí vytvořit Osobní účet. Osobní účet se Uživateli zpřístupní po absolvování Registrační procedury.
4.2 Postup registrace.
4.2.1 Pro dokončení registrace musí uživatel kliknout na odkaz:https://sms-activation-service.com/registration. Odkaz se může lišit v závislosti na jazyce zvoleném Uživatelem (například pro dokončení Registrace v angličtině bude odkaz vypadat takto:sms-activation-service.com/en/Registrace/.
4.2.2 Uživatel pomocí funkcionality Webu zadá Registrační údaje a potvrdí zadané heslo.

4.2.2.1 Zadáním Registračních údajů Uživatel zaručuje, že:

4.2.2.1.1. zadané Registrační údaje budou úplné a pravdivé.
4.2.2.1.2. Uživatel je a bude jediným vlastníkem a právoplatným vlastníkem e-mailové adresy (E-mailu). Zadání cizí e-mailové adresy není povoleno.
4.2.2.1.3. bere na vědomí, že veškeré úkony provedené s využitím zadané e-mailové adresy považuje za provedené jím a Uživatel nese veškerá rizika za dodržování této záruky. Pokud Uživatel ztratí e-mailovou adresu, zavazuje se to neprodleně oznámit SLUŽBĚ SMS.
4.2.2.1.4. si je vědoma nutnosti dodržovat náležitá bezpečnostní opatření, aby bylo zabráněno třetím osobám v přístupu k e-mailu.
4.2.2.2 Po zadání Registračních údajů je Uživatel povinen si přečíst a souhlasit s podmínkami této Nabídky a Zásadami zpracování osobních údajů a souborů cookie zaškrtnutím příslušného políčka.
4.2.2.3. Posledním krokem Registrace je potvrzení procedury Registrace kliknutím na následující odkazhttps://sms-activation-service.com/en/home/ .
4.2.2.4. Po kliknutí na zaslaný odkaz je Registrace považována za úspěšnou a Uživateli je přidělen Osobní účet. Uživatel získá přístup k Osobnímu účtu zadáním Autorizačních údajů.

4.3 SMS SERVIS má právo odmítnout Registraci Uživatele v následujících případech:

4.3.1 SLUŽBA SMS má důvod se domnívat, že:

4.3.1.1. že Registrační údaje zadané Uživatelem jsou nespolehlivé;
4.3.1.2. že používání Webu je nebo bude Uživatelem prováděno v rozporu s poskytnutými zárukami (včetně záruky dodržování zákonných požadavků);
4.3.1.3. že se Uživatel na základě uvážení SLUŽBY SMS dopustil jednání, které poškozuje nebo může poškodit pověst SLUŽBY SMS.
4.4. SMS SLUŽBA má právo zrušit již provedenou Registraci bez ohledu na dobu trvání takové Registrace. Zrušení Registrace proběhne ve stejných případech jako odmítnutí Registrace.

5. PŘEDMĚT UZAVŘENÉ SMLOUVY

5.1 Uživatel má v souladu se Smlouvou možnost objednat si Služby SMS SLUŽBY poskytnutím technické možnosti seznámit se s textem SMS přijatých na číslo, které má být použito, za což bude Uživatel platit SMS SLUŽBU.
5.2 Poskytováním Služeb působí SMS SLUŽBA jako prostředník mezi Uživatelem a operátorem mobilní sítě.
5.3 Termín a Sazby pro poskytování Služeb jsou zveřejněny na Webových stránkách.
5.4 Služby mohou být poskytovány pomocí API služby.

6. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY

6.1 Smlouva se považuje za uzavřenou od okamžiku Přijetí Nabídky a dokud Strany nesplní své závazky vyplývající ze Smlouvy nebo neodstraní myAlpari.

7. PODMÍNKY SLUŽBY

7.1 Služby jsou poskytovány v souladu s podmínkami Smlouvy.
7.1.1 Uživatel se bude řídit informacemi na Webu ve všem, co není stanoveno Smlouvou. Tyto informace jsou považovány za nedílnou součást dohody. V případě rozporů mají přednost informace na webových stránkách.

8. OSOBNÍ SKŘÍŇKA

8.1 Po Registraci má Uživatel přístup k Osobnímu účtu.
8.2 Objednávání Služeb a přijímání výsledku Služeb se provádí pomocí funkcionality myAlpari.

8.3 SMS SERVICE má právo pozastavit uživateli přístup k myAlpari v následujících případech:

8.3.1. Služba SMS zjistila náznaky, že Registrace uživatele byla zrušena.
8.3.2 SMS SERVICE zjistila podezřelé pokusy o zadání Autorizačních údajů (neoprávněný přístup k Osobnímu účtu).
8.3.3 SMS SLUŽBA obdržela žádost od příslušného orgánu a/nebo osoby týkající se činností Uživatele.
8.3.4. Z jiných důvodů dle uvážení SMS SERVICE.

8.4 Pozastavení přístupu k Osobnímu účtu Uživatele má následující důsledky:

8.4.1 Uživatel dočasně ztrácí možnost přístupu k Osobnímu účtu zadáním Autorizačních údajů.
8.4.2 Uživatel má právo podat e-mailem požadavek na SLUŽBU SMS ohledně obnovení přístupu k Osobnímu účtu.
8.4.3 SMS SERVICE zašle na základě žádosti Uživatele žádost o informace Uživateli.
8.4.3.1 Žádost o informace může být zaslána prostřednictvím SMS SLUŽBY z vlastní iniciativy. V každém případě je Uživatel povinen jednat v souladu s požadavky SLUŽBY SMS obsaženými v žádosti.
8.4.4 Pokud SLUŽBA SMS splňuje všechny požadavky SLUŽBY SMS a SLUŽBA SMS nemá žádné jiné důvody pro pozastavení přístupu k Osobnímu účtu Uživatele, SLUŽBA SMS obnoví přístup k Osobnímu účtu Uživatele.

8.5 SMS SERVIS má právo neodvolatelně smazat Osobní účet Uživatele v následujících případech:

8.5.1 Na žádost Uživatele e-mailem.
8.5.2 Pokud důvody pro pozastavení přístupu k Osobnímu účtu nebyly Uživatelem odstraněny do 30 (třiceti) dnů od data SLUŽBY SMS.

8.6 Pokud dojde ke smazání Osobního účtu Uživatele, dojde k následujícím následkům:

8.6.1. uživatel zadáním Autorizačních údajů trvale ztrácí možnost přístupu k Osobnímu účtu.
8.6.1.1 SMS SERVICE má právo uchovávat informace o všech akcích provedených Uživatelem pomocí funkce myAlpari na základě podmínek Zásad zpracování osobních údajů a souborů cookie.
8.6.2 Zůstatek Uživatele bude vrácen v souladu s pravidly příslušné části Smlouvy.

9. ODMĚNA SMS SLUŽBA

9.1 Uživatel platí za poskytování Služeb odměnu za SMS SLUŽBU. Výše odměny bude stanovena v Sazebníku.
9.2 Odměna bude vyplacena prostřednictvím platebních metod dostupných na Webových stránkách.
9.3 Vložené prostředky budou zobrazeny v sekci „Zůstatek“ (nebo analogové) v Osobní oblasti Uživatele a budou sníženy při objednání Služeb. V případě vyčerpání zálohy není možné objednat nové Služby.

9.4 Odepsání peněžních prostředků ze zůstatku bude probíhat následovně:

9.4.1. Uživatel zvolí Číslo používané pro příjem SMS;
9.4.2. zůstatek Uživatele je snížen o cenu Služby;
9.4.3. Uživateli je dána možnost přijímat SMS z Použitého čísla.
9.5. Poplatek za vedení osobního účtu uživatele je účtován od 3. (třetího) měsíce po Registraci a činí 50 (padesát) rublů Ruské federace měsíčně. Je-li zůstatek Uživatele kladný, může SLUŽBA SMS jednostranně snížit zůstatek Uživatele na měsíční bázi o částku poplatku za SMS SLUŽBU za vedení Osobního účtu.
9.6. SLUŽBA SMS se může rozhodnout poskytnout Uživateli osobní slevu nebo zcela zbavit Uživatele povinnosti platit za vedení Osobního účtu.4

10. ZAJIŠTĚNÍ PLATBY

10.1 Při doplňování Zůstatku bankovní kartou probíhá zpracování platby (včetně zadání čísla karty) na zabezpečené stránce zpracovatelského systému, který prošel mezinárodní certifikací. Bezpečnost platby je garantována zpracovatelským centrem. To znamená, že důvěrná data Uživatele (údaje o kartě, registrační údaje atd.) nejsou SMS SLUŽBOU přijímány, jejich zpracování je plně chráněno a nikdo, včetně SMS SLUŽBY, nemůže získat údaje o bankovní kartě Uživatele ani jiné údaje nezbytné pro provedení platba.
10.2 Při práci s údaji o kartě je uplatňován Standard zabezpečení dat odvětví platebních karet (PCI DSS) vyvinutý mezinárodními platebními systémy Visa a MasterCard, který zajišťuje bezpečné zpracování údajů o bankovní kartě Uživatele. Použitá technologie přenosu dat zaručuje bezpečnost transakcí bankovními kartami pomocí TLS (Transport Layer Security), Verified by Visa, Secure Code, MIR Accept a uzavřených bankovních sítí s nejvyšším stupněm ochrany.

11. VRÁCENÍ PENĚZ

11.1 Uživateli budou peníze vráceny prostřednictvím SMS SLUŽBY v následujícím pořadí:

11.1.1 Uživatel zašle žádost o operaci vrácení peněz na e-mail SLUŽBY SMS;
11.1.2. SMS SERVICE žádost prověří do 5 pracovních dnů;
11.1.3. Pokud Služba nebyla poskytnuta nebo byla poskytnuta nesprávně, SMS SERVICE nabídne možnosti nápravy Služby, je-li důvodem pro vrácení služby neposkytnutí nebo nefunkčnost Služby;
11.1.4. SLUŽBA SMS určí výši refundace na základě odečtení operací z osobního zůstatku Uživatele;
11.1.5. SMS SLUŽBA provede operaci vrácení peněz výhradně pomocí údajů Uživatele, které Uživatel zadal při platbě.

12. PLATNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1 Rozhodné právo pro vztahy Smluvních stran podle Smlouvy: Singapurské právo.
12.2 Reklamační postup řešení sporů podle Smlouvy je pro Smluvní strany závazný. Lhůta pro vyřízení reklamace je 60 (šedesát) kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace. Řádným postupem při uplatnění reklamace je podání řádně vyhotovené a oprávněnou osobou podepsané reklamace písemně doporučeně na adresu Účastníka uvedenou v Nabídce (u SLUŽBY SMS), nebo na uvedený e-mail. při Registraci (pro Uživatele).
12.3 Pokud Strany nedosáhnou předsoudní dohody o urovnání sporu, bude spor předložen k řešení příslušnému soudu v souladu se zákony Singapuru.

13. ODPOVĚDNOST STRAN

13.1 Není-li v Nabídce stanoveno jinak, Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Stránka pro účely poskytování Služeb je Uživateli poskytována „TAK JAK JSOU“ a „JAK JE K DISPOZICI“, bez jakýchkoli záruk jakéhokoli druhu, včetně záruk týkajících se komerčních služeb. hodnota, vhodnost pro určitý účel, nepřetržitá dostupnost atd. SLUŽBA SMS nezaručuje, že Stránky budou bez chyb, že jejich funkčnost splní očekávání Uživatele nebo že budou bez závad, virů nebo jiných škodlivých komponent .
13.2 SMS SERVICE nebude v žádném případě odpovědná za přímé, nepřímé nebo následné škody nebo ztráty jakéhokoli druhu (včetně, ale nikoli výhradně, ztráty příjmů nebo zisku nebo použití dat).

13.3 Uživatel se zavazuje:
13.3.1 Odškodnit SLUŽBU SMS za ztráty způsobené platbami inkasovanými ze SLUŽBY SMS třetími stranami, včetně správních pokut ze strany kontrolních a dozorových orgánů, přijatých SLUŽBOU SMS z důvodu porušení ustanovení Smlouvy a zákona Uživatelem.

14.DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

14.1 Výhradní práva na Stránku, jakýkoli její obsah náleží SLUŽBĚ SMS nebo jejím dodavatelům, všechna práva k těmto objektům jsou chráněna.
14.2 Uživatel nesmí provádět žádné akce se Stránkou a jejím obsahem, s výjimkou objednávání Služeb a přijímání výsledku Služeb.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 V případě, že některá ustanovení Nabídky nelze z důvodu zákonných omezení použít ve stanoveném rozsahu, budou nahrazena ustanoveními, která se svým významem co nejvíce přibližují těm původním a použijí se v upravené podobě. (včetně již vzniklých právních vztahů).15.2 Uznání neplatnosti celého nebo části jednoho nebo více ustanovení Nabídky nezpůsobí neplatnost ostatních ustanovení Nabídky, Nabídky nebo Smlouvy jako celku.