Last updated: 22.02.2024

Servicevoorwaarden

 

Hieronder volgen de algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst sms-activation-service.com (hierna "SMS-DIENST" of "Dienst" genoemd) door de Klant (hierna "Klant" of "Gebruiker" genoemd) . Lees ze aandachtig door.
Deze openbare aanbieding https://sms-activation-service.com/ (hierna te noemen het Aanbod) is een officieel aanbod van SMS SERVICE aan Gebruiker om een ​​Overeenkomst aan te gaan voor het leveren van bemiddeling en technische diensten onder de onderstaande voorwaarden.

Het sluiten van het Contract voor het verlenen van bemiddeling en technische diensten tussen SMS SERVICE en de Gebruiker vindt plaats door aanvaarding van het aanbod. Aanvaarding van het aanbod vindt plaats op de wijze zoals aangegeven in het aanbod. Door het Aanbod te aanvaarden garandeert de Gebruiker dat hij/zij zich volledig op de hoogte heeft gesteld van de voorwaarden van het Aanbod en de overeenkomstig het Aanbod gesloten dienstverleningsovereenkomst.

PREAMBULE.

Het sluiten van de Overeenkomst als gevolg van de aanvaarding van het Aanbod kan plaatsvinden door Gebruikers uit verschillende landen, met inachtneming van de beperkingen vastgelegd in het Aanbod.

TERMEN EN DEFINITIES

 1.  

Openbaar aanbod of aanbod

Dit document en alle bijlagen hierbij. Het Aanbod is het aanbod van SMS SERVICE aan Gebruiker om een ​​Overeenkomst aan te gaan voor het leveren van bemiddelings- en technische diensten onder de in het Aanbod genoemde voorwaarden.

 1.  

Beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens en cookies

Een integrale bijlage bij het aanbod, die de procedure regelt voor het verzamelen, opslaan en verwerken van de persoonlijke gegevens van de gebruiker die door de gebruiker zijn ingevoerd tijdens de registratieprocedure, evenals andere gegevens. Het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens en cookies is hier beschikbaar:https://sms-activation-service.com/en/privacy-policy/.

 1.  

Overeenkomst voor het verlenen van bemiddeling en technische diensten of Overeenkomst

Een overeenkomst die tussen SMS SERVICE en de Gebruiker tot stand komt als gevolg van de aanvaarding door de Gebruiker van het Aanbod. Het contract wordt gesloten onder de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
 1.  

Aanvaarding van aanbod

Voltooiing van de in het Aanbod gespecificeerde handelingen door de Gebruiker bij volledige aanvaarding van het Aanbod. Aanvaarding van het Bod is volledig en onvoorwaardelijk. Als gevolg van de aanvaarding van het aanbod wordt een overeenkomst voor de levering van SMS-DIENSTdiensten ten gunste van de Gebruiker geacht te zijn gesloten.

 1.  

Gebruiker

Een persoon die voldoet aan alle vereisten gespecificeerd in het Aanbod en die het Aanbod heeft aanvaard om Diensten van SMS SERVICE te ontvangen via de Website.

 1.  

Website

De website beheerd door SMS SERVICE, gevestigd op:https://sms-activation-service.com.

 1.  

Registratie

Functionaliteit van de Website gericht op het aanmaken van een Persoonlijk Account. De registratieprocedure bestaat uit het invoeren van registratiegegevens door de gebruiker.

 1.  

Registratiegegevens

De volgende gegevens worden door de Gebruiker ingevoerd tijdens het Registratieproces: (1) Naam, (2) E-mail, (3) Wachtwoord.

 1.  

Autorisatiegegevens

Een uniek login-wachtwoordpaar, dat aan de Gebruiker wordt toegewezen na voltooiing van de Registratie. Voor toegang tot het Persoonlijke Account zijn autorisatiegegevens nodig.

 1.  

Persoonlijk gebied of account

Functionaliteit van de Website, uniek voor elke Gebruiker, beschikbaar na Registratie. Het Persoonlijke Account wordt gebruikt voor het bestellen van Diensten en het ontvangen van het resultaat van de verleende Diensten.

 1.  

Dienst

Functionaliteit van de Website waarmee de Gebruiker SMS SERVICE Diensten kan gebruiken.

 1.  

Diensten

SMS SERVICE-diensten geleverd onder de voorwaarden van het Aanbod ten gunste van de Gebruiker als gevolg van de gesloten Overeenkomst.

 1.  

Tarief

De kosten voor het verlenen van een of meer SMS-DIENSTdiensten vermeld op de Website naast het telefoonnummer. Het betreffende deel van de Website maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. Een integraal onderdeel van het tarief zijn de kosten voor het onderhouden van de Persoonlijke Account.

 1.  

Bericht of sms

Een sms-bericht naar het Gebruikte Nummer, waarvan de ontvangst wordt verzekerd door SMS SERVICE als gevolg van het verlenen van Diensten onder de Overeenkomst.

 1.  

SMS versturen

Het resultaat van de levering van SMS-DIENSTEN, uitgedrukt in het bieden van de Gebruiker de mogelijkheid om vertrouwd te raken met de tekst van de SMS ontvangen op het Gebruikte nummer.

 1.  

Nummer gebruikt

Het abonneenummer dat op de Dienst is geplaatst en wordt gebruikt om de Diensten onder de Overeenkomst te leveren.

 1.  

Evenwicht

Functionaliteit van de Website gericht op het weergeven van de vooruitbetaling van de Gebruiker voor de levering van Diensten onder de Overeenkomst.

 1.  

Retour operatie

De handelingen van SMS SERVICE gericht op het terugbetalen aan de Gebruiker van de vooruitbetaling die is gedaan voor de levering van de Diensten

 

1. ONDERWERP VAN HET AANBOD

1.1 Dit Aanbod regelt de procedure voor het sluiten van de Overeenkomst en het verlenen van de Diensten.

2. WIJZIGING VAN HET AANBOD

2.1 SMS SERVICE heeft het recht om de tekst van het Aanbod, inclusief wijzigingen van de Overeenkomst, naar eigen inzicht en op ieder moment te wijzigen.
2.2 SMS SERVICE zal de gewijzigde versie van het Aanbod onmiddellijk na het aanbrengen van de wijzigingen publiceren. De Gebruiker verplicht zich op eigen risico regelmatig (maar minimaal één keer per 14 dagen) te controleren op wijzigingen in het Aanbod en draagt ​​alle risico's op overtreding van de gewijzigde voorwaarden van het Aanbod en de Overeenkomst.

3. AANVAARDING VAN HET AANBOD

3.1 Aanvaarding van het Aanbod geschiedt door Gebruiker door het uitvoeren van de volgende handelingen:
3.1.1 De Gebruiker vinkt het vakje "Ik heb de voorwaarden van het Openbaar Aanbod gelezen en ga ermee akkoord" aan tijdens het doorlopen van de Registratieprocedure.sms-activeringsservice.com”.

3.2 Door het Aanbod te aanvaarden garandeert de Gebruiker dat:

3.2.1. de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt (evenals de meerderjarigheid in het land waar hij woont), en dat er geen omstandigheden zijn die de Gebruiker verhinderen om zijn verplichtingen uit het Aanbod, de Overeenkomst, volledig na te komen.
3.2.2. de wetgeving van het woonland van de Gebruiker maakt het mogelijk om het Contract te sluiten, de Diensten te bestellen en het resultaat van de Diensten te ontvangen. Als het sluiten van het Contract verboden is door het persoonlijke toepasselijke recht van de Gebruiker, heeft deze Gebruiker niet het recht om het Contract te sluiten en is hij verplicht de Website onmiddellijk te verlaten.
3.2.3. volledig op de hoogte is van de tekst van het Aanbod en de voorwaarden ervan begrijpt.
3.2.4. de Aanvaarding van het Aanbod is volledig en onvoorwaardelijk. Gedeeltelijke aanvaarding van het bod, aanvaarding van het bod “onder voorwaarde” is niet toegestaan.
3.2.5. zich bewust is van zijn recht om voorstellen te doen voor het Aanbod, het Contract gesloten als gevolg van de Aanvaarding van het Aanbod, door dergelijke voorstellen te sturen naar de in het Aanbod gespecificeerde SMS SERVICE e-mail; en dat de Gebruiker na de Aanvaarding van het Aanbod geacht wordt dit recht te hebben uitgeoefend, en dat de Gebruiker vervolgens niet meer de mogelijkheid heeft om wijzigingen in het Aanbod of de Overeenkomst voor te stellen.
3.3 Gebruiker heeft geen recht om het Aanbod te aanvaarden, de Overeenkomst te sluiten, de Diensten te bestellen en het resultaat van de Diensten te ontvangen, indien Gebruiker niet aan alle bovenstaande garanties voldoet.
3.3.1 Indien Gebruiker op het moment van Aanvaarding van het Aanbod aan alle bovengenoemde garanties heeft voldaan, maar Gebruiker in de loop van de uitvoering van de Overeenkomst niet langer voldoet aan één of meer van bovengenoemde garanties, zal Gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik de Website, het bestellen en ontvangen van het resultaat van de Diensten, en SMS SERVICE daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. Daarna is deze Gebruiker verplicht te handelen in overeenstemming met de instructies ontvangen van SMS SERVICE, en heeft SMS SERVICE het recht om het Account van die Gebruiker te verwijderen en de gesloten Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

4. REGISTRATIEPROCEDURE

4.1 Om het resultaat van de Diensten te bestellen en te ontvangen, moet de Gebruiker een Persoonlijk Account aanmaken. Het Persoonlijke Account wordt beschikbaar voor de Gebruiker nadat hij de Registratieprocedure heeft doorlopen.
4.2 Registratieprocedure.
4.2.1 Om de registratieprocedure te voltooien, moet de gebruiker de link volgen:https://sms-activation-service.com/registratie. De link kan verschillen afhankelijk van de door de Gebruiker gekozen taal (om bijvoorbeeld de Registratie in het Engels te voltooien, ziet de link er als volgt uit:sms-activeringsservice.com/nl/registratie/.
4.2.2 Met behulp van de functionaliteit van de Website voert de Gebruiker de Registratiegegevens in en bevestigt het ingevoerde wachtwoord.

4.2.2.1 Door de Registratiegegevens in te voeren, garandeert de Gebruiker dat:

4.2.2.1.1. de ingevoerde registratiegegevens zijn volledig en waar.
4.2.2.1.2. De Gebruiker is en blijft de enige eigenaar en rechtmatige eigenaar van het e-mailadres (E-mail). Het invoeren van het e-mailadres van iemand anders is niet toegestaan.
4.2.2.1.3. begrijpt dat alle acties die worden uitgevoerd met behulp van het ingevoerde e-mailadres worden geacht door hem/haar te zijn uitgevoerd en dat de Gebruiker alle risico's draagt ​​voor de naleving van deze garantie. Indien de Gebruiker het bezit van het e-mailadres verliest, verbindt de Gebruiker zich ertoe SMS SERVICE onmiddellijk op de hoogte te stellen.
4.2.2.1.4. zich bewust is van de noodzaak om goede beveiligingsmaatregelen in acht te nemen om te voorkomen dat derden toegang krijgen tot de e-mail.
4.2.2.2 Na het invoeren van de Registratiegegevens is de Gebruiker verplicht om de algemene voorwaarden van deze Aanbieding en het Beleid inzake de Verwerking van Persoonsgegevens en Cookies volledig te lezen en ermee akkoord te gaan door het juiste selectievakje aan te vinken.
4.2.2.3. De laatste stap van de registratie is het bevestigen van de registratieprocedure door op de volgende link te klikkenhttps://sms-activation-service.com/en/home/ .
4.2.2.4. Nadat op de verzonden link is geklikt, wordt de registratie als succesvol beschouwd en wordt aan de gebruiker een persoonlijk account toegewezen. De Gebruiker krijgt toegang tot het Persoonlijke Account door het invoeren van de Autorisatiegegevens.

4.3 SMS SERVICE heeft het recht om de Registratie van de Gebruiker te weigeren in de volgende gevallen:

4.3.1 SMS DIENST heeft reden om aan te nemen dat:

4.3.1.1. dat de door de Gebruiker ingevoerde Registratiegegevens onbetrouwbaar zijn;
4.3.1.2. dat het gebruik van de Website door de Gebruiker wordt of zal worden uitgevoerd in strijd met de geboden garanties (waaronder de garantie van naleving van wettelijke vereisten);
4.3.1.3. dat de Gebruiker, ter beoordeling van SMS SERVICE, handelingen heeft gepleegd die de reputatie van SMS SERVICE schaden of kunnen schaden.
4.4. SMS SERVICE heeft het recht een reeds gemaakte Registratie te annuleren, ongeacht de looptijd van een dergelijke Registratie. Annulering van de Registratie vindt plaats in dezelfde gevallen als weigering van de Registratie.

5. VOORWERP VAN HET TE SLUITEN CONTRACT

5.1 In overeenstemming met de Overeenkomst heeft de Gebruiker de mogelijkheid om de Diensten van SMS SERVICE te bestellen, waarbij een technische mogelijkheid wordt geboden om vertrouwd te raken met de tekst van de SMS ontvangen op het te gebruiken nummer, waarvoor de Gebruiker een vergoeding voor SMS SERVICE zal betalen.
5.2 Door het leveren van de Diensten zal SMS SERVICE optreden als tussenpersoon tussen de Gebruiker en de mobiele netwerkoperator.
5.3 De termijn en tarieven voor het verlenen van de Diensten worden op de Website vermeld.
5.4 De Diensten kunnen worden geleverd met behulp van de API van de Dienst.

6. GELDIGHEIDSPERIODE VAN HET CONTRACT

6.1 De Overeenkomst wordt geacht gesloten te zijn vanaf het moment van Aanvaarding van het Aanbod en totdat Partijen hun verplichtingen uit de Overeenkomst nakomen of myAlpari verwijderen.

7. SERVICEVOORWAARDEN

7.1 De Diensten worden verleend onder de voorwaarden van de Overeenkomst.
7.1.1 Gebruiker zal zich bij alles wat niet in de Overeenkomst geregeld is, laten leiden door de informatie op de Website. Dergelijke informatie wordt erkend als een integraal onderdeel van de Overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheden prevaleert de informatie op de Website.

8. PERSOONLIJKE KAST

8.1 Na Registratie heeft de Gebruiker toegang tot het Persoonlijke Account.
8.2 Het bestellen van Diensten en het ontvangen van het resultaat van de Diensten geschiedt met behulp van de functionaliteit van myAlpari.

8.3 SMS SERVICE heeft het recht om de toegang van de Gebruiker tot myAlpari op te schorten in de volgende gevallen:

8.3.1. SMS SERVICE heeft aanwijzingen gedetecteerd dat de Registratie van de Gebruiker is geannuleerd.
8.3.2 SMS SERVICE heeft verdachte pogingen gedetecteerd om autorisatiegegevens in te voeren (ongeoorloofde toegang tot het persoonlijke account).
8.3.3 SMS SERVICE heeft een verzoek ontvangen van een bevoegde autoriteit en/of persoon met betrekking tot de activiteiten van Gebruiker.
8.3.4. Op andere gronden ter beoordeling van SMS SERVICE.

8.4 Indien de toegang tot het Persoonlijke Account van de Gebruiker wordt opgeschort, zullen de volgende gevolgen optreden:

8.4.1 De Gebruiker verliest tijdelijk de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het Persoonlijke Account door het invoeren van Autorisatiegegevens.
8.4.2 De Gebruiker heeft het recht om per e-mail een verzoek in te dienen bij SMS SERVICE met betrekking tot het herstel van de toegang tot het Persoonlijke Account.
8.4.3 Op basis van een verzoek ontvangen van de Gebruiker zal SMS SERVICE een verzoek om informatie naar de Gebruiker sturen.
8.4.3.1 Een verzoek om informatie kan op eigen initiatief door SMS SERVICE worden verzonden. In ieder geval is de Gebruiker verplicht te handelen in overeenstemming met de vereisten van de SMS-DIENST zoals opgenomen in het verzoek.
8.4.4 Indien SMS SERVICE voldoet aan alle eisen van de SMS SERVICE en SMS SERVICE geen andere grond heeft om de toegang tot de Persoonlijke Account van de Gebruiker op te schorten, zal SMS SERVICE de toegang tot de Persoonlijke Account van de Gebruiker herstellen.

8.5 SMS SERVICE heeft het recht om het Persoonlijke Account van Gebruiker onherroepelijk te verwijderen in de volgende gevallen:

8.5.1 Op verzoek van de Gebruiker per e-mail.
8.5.2 Als de redenen voor de opschorting van de toegang tot het Persoonlijke Account niet binnen 30 (Dertig) dagen na de datum van de SMS-DIENST door de Gebruiker zijn geëlimineerd.

8.6 Als het persoonlijke account van de gebruiker wordt verwijderd, zullen de volgende gevolgen optreden:

8.6.1. de Gebruiker verliest definitief de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het Persoonlijke Account door het invoeren van Autorisatiegegevens.
8.6.1.1 SMS SERVICE heeft het recht om informatie op te slaan over alle acties die door de Gebruiker worden uitgevoerd met behulp van de functionaliteit van myAlpari volgens de voorwaarden van het Beleid voor de verwerking van persoonsgegevens en cookiebestanden.
8.6.2 Het saldo van de Gebruiker wordt terugbetaald in overeenstemming met de regels van het betreffende artikel van de Overeenkomst.

9. VERGOEDING SMS-DIENST

9.1 De Gebruiker betaalt een SMS-SERVICEvergoeding voor het leveren van de Diensten. Het bedrag van de vergoeding wordt vermeld in de Tarieven.
9.2 De vergoeding wordt betaald via de op de Website beschikbare betaalmethoden.
9.3 Het gestorte geld wordt weergegeven in het gedeelte 'Saldo' (of analoog) van de persoonlijke ruimte van de gebruiker en wordt verlaagd bij het bestellen van diensten. Als de aanbetaling is opgebruikt, is het onmogelijk om nieuwe Diensten te bestellen.

9.4 Het afschrijven van gelden van het Saldo vindt als volgt plaats:

9.4.1. de Gebruiker selecteert het Gebruikte nummer voor SMS-ontvangst;
9.4.2. het saldo van de Gebruiker wordt verminderd met de kosten van de Dienst;
9.4.3. de Gebruiker krijgt de mogelijkheid om SMS te ontvangen van het Gebruikte Nummer.
9.5. De onderhoudskosten voor de persoonlijke account van de gebruiker worden in rekening gebracht vanaf de derde (derde) maand na registratie en bedragen 50 (vijftig) roebel van de Russische Federatie per maand. Indien het Saldo van de Gebruiker positief is, kan SMS SERVICE het Saldo van de Gebruiker maandelijks eenzijdig verminderen met het bedrag van de vergoeding van SMS SERVICE voor het onderhouden van de Persoonlijke Account.
9.6. SMS SERVICE kan besluiten een persoonlijke korting aan de Gebruiker toe te kennen of de Gebruiker volledig te ontslaan van de verplichting om te betalen voor het onderhoud van de Persoonlijke Account.4

10. BETALINGSVEILIGHEID

10.1 Bij het aanvullen van het Saldo met een bankkaart vindt de betalingsverwerking (inclusief het invoeren van het kaartnummer) plaats op een beveiligde pagina van een verwerkingssysteem dat de internationale certificering heeft doorstaan. De veiligheid van de betaling wordt gegarandeerd door het verwerkingscentrum. Dit betekent dat de vertrouwelijke gegevens van de Gebruiker (kaartgegevens, registratiegegevens, enz.) niet door SMS SERVICE worden ontvangen, dat de verwerking ervan volledig beveiligd is en dat niemand, inclusief SMS SERVICE, de bankkaartgegevens van de Gebruiker of andere gegevens kan verkrijgen die nodig zijn voor het maken van een transactie. een betaling.
10.2 Bij het werken met kaartgegevens wordt de door de internationale betalingssystemen Visa en MasterCard ontwikkelde Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) toegepast, die een veilige verwerking van de bankkaartgegevens van de Gebruiker garandeert. De toegepaste technologie van datatransmissie garandeert de veiligheid van transacties met bankkaarten door gebruik te maken van TLS (Transport Layer Security), Verified by Visa, Secure Code, MIR Accept en gesloten banknetwerken met de hoogste mate van bescherming.

11. GELD TERUGBETALING

11.1 De Gebruiker wordt terugbetaald via SMS SERVICE in de volgende volgorde:

11.1.1 De Gebruiker dient een aanvraag voor de terugbetalingsoperatie naar de e-mail van SMS SERVICE te sturen;
11.1.2. SMS SERVICE onderzoekt de aanvraag binnen 5 werkdagen;
11.1.3. Indien de Dienst niet of onjuist is verleend, zal SMS SERVICE mogelijkheden bieden tot correctie van de Dienst, indien de reden voor de retouroperatie het uitblijven of onbruikbaar zijn van de Dienst is;
11.1.4. SMS SERVICE bepaalt het bedrag van de terugbetaling op basis van debiteringsoperaties van het Persoonlijke Ruimtesaldo van de Gebruiker;
11.1.5. SMS SERVICE zal de terugbetaling uitsluitend uitvoeren met behulp van de gegevens van de Gebruiker die de Gebruiker heeft ingevoerd bij de betaling.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

12.1 Toepasselijk recht op de relaties van de partijen onder het Contract: Singapore recht.
12.2 De claimprocedure voor geschillenbeslechting onder het Contract is verplicht voor Partijen. De termijn voor de behandeling van de claim bedraagt ​​60 (zestig) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de claim. De juiste procedure voor het indienen van een claim is het indienen van een naar behoren ondertekende en door een bevoegde persoon ondertekende claim, schriftelijk per aangetekende post op het adres van de Partij vermeld in de Aanbieding (voor SMS-SERVICE), of op de opgegeven e-mail. tijdens registratie (voor de gebruiker).
12.3 Indien Partijen er niet in slagen om voorafgaand aan de rechtszaak overeenstemming te bereiken over de geschillenbeslechting, zal het geschil ter beslechting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in overeenstemming met de wetten van Singapore.

13. AANSPRAKELIJKHEID VAN PARTIJEN

13.1 Tenzij anders bepaald in de Aanbieding, erkent en stemt de Gebruiker ermee in dat de Site met het oog op het leveren van de Diensten aan de Gebruiker wordt geleverd "ZOALS HET IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR", zonder enige garantie van welke aard dan ook, inclusief die met betrekking tot commerciële waarde, geschiktheid voor een bepaald doel, continue beschikbaarheid, etc. SMS SERVICE garandeert niet dat de Site foutloos zal zijn, dat de functionaliteit ervan zal voldoen aan de verwachtingen van de Gebruiker, of dat deze vrij zal zijn van defecten, virussen of andere schadelijke componenten. .
13.2 SMS SERVICE is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade of verliezen van welke aard dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten of winst, of gebruik van gegevens).

13.3 De Gebruiker verbindt zich ertoe:
13.3.1 Het vergoeden van SMS SERVICE voor verliezen veroorzaakt door betalingen die door SMS SERVICE door derden zijn geïnd, inclusief administratieve boetes van controle- en toezichthoudende autoriteiten, ontvangen door SMS SERVICE als gevolg van overtredingen door de Gebruiker van de bepalingen van de Overeenkomst en de wet.

14.INTELLECTUEEL EIGENDOM

14.1 De exclusieve rechten op de Site en de inhoud ervan behoren toe aan SMS SERVICE of haar contractanten, alle rechten op deze objecten zijn beschermd.
14.2 De Gebruiker mag geen enkele actie ondernemen met de Site en de inhoud ervan, behalve het bestellen van Diensten en het ontvangen van het resultaat van de Diensten.

15. SLOTBEPALINGEN

15.1 In het geval dat bepaalde bepalingen van het Aanbod vanwege wettelijke beperkingen niet in de gespecificeerde mate kunnen worden toegepast, zullen zij worden vervangen door bepalingen die qua betekenis zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bepalingen liggen, en zullen zij in de gewijzigde vorm worden toegepast. (ook aan reeds bestaande rechtsbetrekkingen).15.2 Erkenning van de gehele of gedeeltelijke nietigheid van één of meer bepalingen van het Aanbod brengt niet de ongeldigheid van andere bepalingen van het Aanbod, dan wel het Aanbod of de Overeenkomst als geheel met zich mee.