Last updated: 22.02.2024

Regulamin świadczenia usług

 

Poniżej przedstawiono warunki korzystania z usługi sms-aktywacja-service.com (zwanej dalej „SERWISEM SMS” lub „Usługą”) przez Klienta (zwanego dalej „Klientem” lub „Użytkownikiem”) . Przeczytaj je uważnie.
Niniejsza oferta publiczna https://sms-aktywacja-service.com/ (zwana dalej Ofertą) jest oficjalną ofertą SMS SERVICE skierowaną do Użytkownika zawarcia Umowy o świadczenie usług mediacyjnych i technicznych na warunkach określonych poniżej.

Zawarcie Umowy o świadczenie usług pośrednictwa i obsługi technicznej pomiędzy SMS SERVICE a Użytkownikiem następuje poprzez przyjęcie oferty. Przyjęcie oferty nastąpi w sposób określony w Ofercie. Użytkownik poprzez akceptację Oferty gwarantuje, że w pełni zapoznał się z warunkami Oferty oraz umową o świadczenie usług zawartą zgodnie z Ofertą.

PREAMBUŁA.

Zawarcia Umowy w wyniku przyjęcia Oferty mogą dokonać Użytkownicy z różnych krajów, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w Ofercie.

WARUNKI I DEFINICJE

 1.  

Oferta publiczna lub Oferta

Niniejszy dokument oraz wszystkie załączniki do niego. Oferta stanowi ofertę SMS SERVICE skierowaną do Użytkownika dotyczącą zawarcia Umowy o świadczenie usług pośrednictwa i technicznych na warunkach określonych w Ofercie.

 1.  

Polityka przetwarzania danych osobowych i plików cookies

Integralny załącznik do Oferty, regulujący sposób gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, wprowadzonych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji, a także innych danych. Polityka Danych Osobowych i Przetwarzania Cookies dostępna jest tutaj:https://sms-aktywacja-usługa.com/pl/polityka-prywatności/.

 1.  

Umowa o świadczenie usług mediacyjnych i technicznych lub Umowa

Umowa zawarta pomiędzy SMS SERVICE a Użytkownikiem w wyniku przyjęcia przez Użytkownika Oferty. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Ofercie.
 1.  

Akceptacja oferty

Zakończenie przez Użytkownika czynności określonych w Ofercie następuje po przyjęciu Oferty w całości. Przyjęcie Oferty jest pełne i bezwarunkowe. W wyniku Przyjęcia Oferty umowę o świadczenie Usługi USŁUGI SMS na rzecz Użytkownika uważa się za zawartą.

 1.  

Użytkownik

Osoba, która spełnia wszystkie wymagania określone w Ofercie i która dokonała Akceptacji Oferty w celu korzystania z Usług SMS SERVICE za pośrednictwem Serwisu.

 1.  

Strona internetowa

Strona internetowa obsługiwana przez SMS SERVICE, zlokalizowana pod adresem:https://sms-aktywacja-service.com.

 1.  

Rejestracja

Funkcjonalność Serwisu mająca na celu utworzenie Konta Osobistego. Procedura Rejestracji polega na wprowadzeniu przez Użytkownika danych Rejestracyjnych.

 1.  

Dane rejestracyjne

W procesie Rejestracji Użytkownik podaje następujące dane: (1) Imię i nazwisko, (2) Adres e-mail, (3) Hasło.

 1.  

Dane autoryzacyjne

Unikalna para login-hasło, która jest przydzielana Użytkownikowi po zakończeniu Rejestracji. Do wejścia na Konto Osobiste wymagane są dane autoryzacyjne.

 1.  

Obszar osobisty lub konto

Unikalna dla każdego Użytkownika funkcjonalność Serwisu, dostępna po Rejestracji. Konto Osobiste służy do zamawiania Usług i otrzymywania wyników świadczonych Usług.

 1.  

Praca

Funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Usług USŁUGI SMS.

 1.  

Usługi

Usługi USŁUGI SMS świadczone na warunkach Oferty na rzecz Użytkownika w wyniku zawartej Umowy.

 1.  

Taryfa

Koszt świadczenia jednej lub większej liczby Usług SMS wskazany jest w Serwisie obok numeru telefonu. Odpowiednia część Serwisu stanowi integralną część Umowy. Integralną częścią taryfy jest opłata za prowadzenie Konta Osobistego.

 1.  

Wiadomość lub SMS

Wiadomość tekstowa na Wykorzystywany Numer, której odbiór zapewnia SMS SERVICE w wyniku świadczenia Usług w ramach Umowy.

 1.  

Przykładowy SMS

Rezultat świadczenia USŁUGI SMS, polegający na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości zapoznania się z treścią SMS otrzymanej na Używany numer.

 1.  

Używany numer

Numer abonenta umieszczony w Serwisie i służący do świadczenia Usług na podstawie Umowy.

 1.  

Balansować

Funkcjonalność Serwisu mająca na celu wyświetlenie przedpłaty Użytkownika za świadczenie Usług wynikających z Umowy.

 1.  

Operacja powrotu

Działania SMS SERVICE mające na celu zwrot Użytkownikowi wpłaconej przedpłaty za świadczenie Usług

 

1. PRZEDMIOT OFERTY

1.1 Niniejsza Oferta reguluje tryb zawierania Umowy i świadczenia Usług.

2. MODYFIKACJA OFERTY

2.1 SMS SERVICE ma prawo dokonać zmiany tekstu Oferty, w tym zmian Umowy, według własnego uznania i w dowolnym czasie.
2.2 SMS SERVICE opublikuje zmienioną wersję Oferty niezwłocznie po dokonaniu zmian. Użytkownik zobowiązuje się na własne ryzyko do regularnego sprawdzania Oferty (nie rzadziej jednak niż raz na 14 dni) pod kątem zmian w Ofercie i ponosi wszelkie ryzyko naruszenia zmienionych warunków Oferty i Umowy.

3. AKCEPTACJA OFERTY

3.1 Akceptacja Oferty następuje przez Użytkownika poprzez wykonanie następujących czynności:
3.1.1 Użytkownik podczas dokonywania Rejestracji zaznacza pole „Zapoznałem się i zgadzam się z warunkami Oferty Publicznej”.sms-aktywacja-service.com”.

3.2 Akceptując Ofertę, Użytkownik gwarantuje, że:

3.2.1. ukończył 18 lat (a także pełnoletność w państwie swojego zamieszkania) i że nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające Użytkownikowi wykonanie w całości jego obowiązków wynikających z Oferty i Umowy.
3.2.2. ustawodawstwo kraju zamieszkania Użytkownika umożliwia zawarcie Umowy, zamówienie Usług i otrzymanie wyniku Usług. Jeżeli zawarcie Umowy jest zabronione przez obowiązujące prawo osobiste Użytkownika, Użytkownik ten nie ma prawa do zawarcia Umowy i zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia Serwisu.
3.2.3. w pełni zapoznał się z treścią Oferty i rozumie jej warunki.
3.2.4. Przyjęcie Oferty jest pełne i bezwarunkowe. Częściowe przyjęcie Oferty, Przyjęcie Oferty „pod warunkiem” jest niedopuszczalne.
3.2.5. jest świadomy swojego prawa do składania propozycji do Oferty, Umowy zawartej w wyniku Przyjęcia Oferty, poprzez przesłanie takich propozycji na podany w Ofercie adres e-mail SMS SERVICE; oraz że po przyjęciu Oferty uważa się, że Użytkownik skorzystał z tego prawa i że w konsekwencji Użytkownik nie ma możliwości proponowania zmian w Ofercie, Umowie.
3.3 Użytkownikowi nie przysługuje prawo do przyjęcia Oferty, zawarcia Umowy, zamówienia Usług i otrzymania wyniku Usług, jeżeli Użytkownik nie zastosuje się do wszystkich powyższych gwarancji.
3.3.1 Jeżeli w momencie przyjęcia Oferty Użytkownik spełnił wszystkie powyższe gwarancje, lecz w trakcie realizacji Umowy Użytkownik przestał spełniać jedną lub więcej z powyższych gwarancji, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zaprzestać korzystania Serwisu, zamawiając i otrzymując wynik Usług oraz niezwłocznie powiadomić o tym SERWIS SMS. Następnie Użytkownik taki zobowiązany będzie postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od SMS SERVICE, a SMS SERVICE będzie uprawniony do usunięcia Konta takiego Użytkownika i natychmiastowego rozwiązania zawartej Umowy.

4. PROCEDURA REJESTRACJI

4.1 Aby zamówić i otrzymać wynik Usług, Użytkownik musi założyć Konto Osobiste. Konto Osobiste staje się dostępne dla Użytkownika po przejściu procedury Rejestracyjnej.
4.2 Procedura Rejestracji.
4.2.1 Aby dokończyć procedurę Rejestracji, Użytkownik powinien skorzystać z linku:https://sms-activation-service.com/registration. Link może się różnić w zależności od języka wybranego przez Użytkownika (przykładowo, aby dokończyć Rejestrację w języku angielskim, link będzie wyglądał następująco:usługa-aktywacji sms.com/pl/rejestracja/.
4.2.2 Korzystając z funkcjonalności Serwisu, Użytkownik wprowadza dane Rejestracyjne i potwierdza wprowadzone hasło.

4.2.2.1 Wprowadzając Dane Rejestracyjne Użytkownik gwarantuje, że:

4.2.2.1.1. wprowadzone Dane Rejestracyjne będą kompletne i prawdziwe.
4.2.2.1.2. Użytkownik jest i będzie wyłącznym właścicielem i prawowitym właścicielem adresu e-mail (E-mail). Wprowadzanie cudzego adresu e-mail jest niedozwolone.
4.2.2.1.3. rozumie, że wszelkie czynności dokonane przy użyciu wprowadzonego adresu e-mail uważa się za wykonane przez niego samego, a Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z przestrzeganiem niniejszej gwarancji. W przypadku utraty przez Użytkownika adresu e-mail, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym SERWIS SMS.
4.2.2.1.4. jest świadomy konieczności zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu uniemożliwienia dostępu do poczty elektronicznej osobom trzecim.
4.2.2.2 Po wprowadzeniu Danych Rejestracyjnych Użytkownik ma obowiązek dokładnie zapoznać się i zaakceptować warunki niniejszej Oferty oraz Polityki Przetwarzania Danych Osobowych i Cookies poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
4.2.2.3. Ostatnim krokiem Rejestracji jest potwierdzenie przebiegu Rejestracji poprzez kliknięcie w poniższy linkhttps://sms-aktywacja-usługa.com/en/home/ .
4.2.2.4. Po kliknięciu w przesłany link Rejestracja zostaje uznana za udaną i Użytkownikowi zostaje przypisane Konto Osobiste. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Osobistego poprzez wprowadzenie Danych Autoryzacyjnych.

4.3 SMS SERVICE ma prawo odmówić Rejestracji Użytkownika w następujących przypadkach:

4.3.1 USŁUGA SMS ma podstawy sądzić, że:

4.3.1.1. że wprowadzone przez Użytkownika Dane Rejestracyjne są niewiarygodne;
4.3.1.2. że korzystanie z Serwisu jest lub będzie dokonywane przez Użytkownika z naruszeniem udzielonych gwarancji (w tym gwarancji zgodności z wymogami prawa);
4.3.1.3. że Użytkownik, według uznania SERWISU SMS, dopuścił się czynów szkodzących lub mogących zaszkodzić reputacji SERWISU SMS.
4.4. SMS SERVICE ma prawo anulować dokonaną Rejestrację, niezależnie od czasu trwania tej Rejestracji. Anulowanie Rejestracji następuje w takich samych przypadkach, jak odmowa Rejestracji.

5. PRZEDMIOT ZAWIERANEJ UMOWY

5.1 Zgodnie z Umową Użytkownik ma możliwość zamówienia w SMS SERVICE Usługi polegającej na technicznej możliwości zapoznania się z treścią wiadomości SMS odbieranych na numer, z którego będzie korzystał, za co Użytkownik uiszcza w ramach SMS SERVICE opłatę.
5.2 Świadcząc Usługi SMS SERVICE pełni rolę pośrednika pomiędzy Użytkownikiem a operatorem sieci komórkowej.
5.3 Termin i Taryfy za świadczenie Usług podane są w Serwisie.
5.4 Usługi mogą być świadczone przy wykorzystaniu API Usługi.

6. OKRES WAŻNOŚCI UMOWY

6.1 Umowę uważa się za zawartą z chwilą Przyjęcia Oferty do czasu wypełnienia przez Strony zobowiązań wynikających z Umowy lub usunięcia myAlpari.

7. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

7.1 Usługi świadczone są na warunkach Umowy.
7.1.1 We wszystkim, co nie jest określone Umową, Użytkownik powinien kierować się informacjami zawartymi w Serwisie. Informacje takie uznawane są za integralną część Umowy. W przypadku sprzeczności, pierwszeństwo mają informacje zawarte w Serwisie.

8. SZAFA OSOBISTA

8.1 Po Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Osobistego.
8.2 Zamawianie Usług i odbieranie wyników Usług odbywa się za pomocą funkcjonalności myAlpari.

8.3 SMS SERVICE ma prawo zawiesić dostęp Użytkownika do myAlpari w następujących przypadkach:

8.3.1. SERWIS SMS wykrył przesłanki wskazujące, że Rejestracja Użytkownika została anulowana.
8.3.2 SERWIS SMS wykrył podejrzane próby wprowadzenia Danych Autoryzacyjnych (nieautoryzowany dostęp do Konta Osobistego).
8.3.3 SMS SERVICE otrzymało żądanie od właściwego organu i/lub osoby dotyczące działalności Użytkownika.
8.3.4. Z innych powodów, według uznania SERWISU SMS.

8.4 W przypadku zawieszenia dostępu do Konta Osobistego Użytkownika, wystąpią następujące skutki:

8.4.1 Użytkownik traci czasowo możliwość dostępu do Konta Osobistego poprzez wprowadzenie Danych Autoryzacyjnych.
8.4.2 Użytkownik ma prawo zgłosić do USŁUGI SMS za pośrednictwem poczty elektronicznej żądanie przywrócenia dostępu do Konta Osobistego.
8.4.3 Na podstawie wniosku otrzymanego od Użytkownika SMS SERVICE prześle Użytkownikowi prośbę o udzielenie informacji.
8.4.3.1 Żądanie informacji może zostać wysłane przez SMS SERVICE z własnej inicjatywy. W każdym przypadku Użytkownik zobowiązany jest postępować zgodnie z wymogami USŁUGI SMS zawartymi w żądaniu.
8.4.4 Jeżeli USŁUGA SMS spełnia wszystkie wymagania USŁUGI SMS i SERWIS SMS nie ma innych podstaw do zawieszenia dostępu do Konta Osobistego Użytkownika, SERWIS SMS przywróci dostęp do Konta Osobistego Użytkownika.

8.5 SMS SERVICE ma prawo nieodwołalnie usunąć Konto Osobiste Użytkownika w następujących przypadkach:

8.5.1 Na żądanie Użytkownika przesłane drogą elektroniczną.
8.5.2 Jeżeli przyczyny zawieszenia dostępu do Konta Osobistego nie zostaną usunięte przez Użytkownika w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty USŁUGI SMS.

8.6 W przypadku usunięcia Konta Osobistego Użytkownika wystąpią następujące skutki:

8.6.1. Użytkownik traci trwale możliwość dostępu do Konta Osobistego poprzez wprowadzenie Danych Autoryzacyjnych.
8.6.1.1 SMS SERVICE ma prawo przechowywać informację o wszystkich czynnościach wykonywanych przez Użytkownika korzystającego z funkcjonalności myAlpari na warunkach Polityki Przetwarzania Danych Osobowych oraz plików cookies.
8.6.2 Saldo Użytkownika zostanie zwrócone zgodnie z postanowieniami odpowiedniego punktu Umowy.

9. USŁUGA SMS Z WYNAGRODZENIAMI

9.1 Użytkownik zapłaci SMS SERVICE wynagrodzenie za świadczenie Usług. Wysokość wynagrodzenia określona jest w Taryfie.
9.2 Wynagrodzenie będzie płatne metodami płatności dostępnymi w Serwisie.
9.3 Zdeponowane środki zostaną wyświetlone w sekcji „Saldo” (lub analogowej) w Obszarze Osobistym Użytkownika i zostaną pomniejszone podczas zamawiania Usług. W przypadku wyczerpania Kaucji zamówienie nowych Usług nie jest możliwe.

9.4 Potrącenie środków z Salda następuje w następujący sposób:

9.4.1. Użytkownik wybiera Używany numer do odbioru SMS-ów;
9.4.2. saldo Użytkownika jest pomniejszane o koszt Usługi;
9.4.3. Użytkownik ma możliwość Otrzymywania SMS-ów z Używanego Numeru.
9,5. Opłata za prowadzenie Konta Osobistego Użytkownika pobierana jest począwszy od 3 (trzeciego) miesiąca po Rejestracji i wynosi 50 (pięćdziesiąt) rubli Federacji Rosyjskiej miesięcznie. Jeżeli Saldo Użytkownika będzie dodatnie, SMS SERVICE może jednostronnie pomniejszyć Saldo Użytkownika w okresach miesięcznych o kwotę opłaty SMS SERVICE za prowadzenie Konta Osobistego.
9.6. SERWIS SMS może podjąć decyzję o przyznaniu Użytkownikowi rabatu osobistego lub całkowicie zwolnić Użytkownika z obowiązku płacenia za prowadzenie Konta Osobistego.4

10. BEZPIECZEŃSTWO PŁATNOŚCI

10.1 W przypadku uzupełniania Salda kartą bankową przetwarzanie płatności (w tym wprowadzanie numeru karty) odbywa się na bezpiecznej stronie systemu przetwarzania, który przeszedł międzynarodową certyfikację. Bezpieczeństwo płatności gwarantuje centrum przetwarzania. Oznacza to, że poufne dane Użytkownika (dane karty, dane rejestracyjne itp.) nie są odbierane przez SMS SERVICE, ich przetwarzanie jest w pełni chronione i nikt, w tym SMS SERVICE, nie może uzyskać danych dotyczących karty bankowej Użytkownika ani innych danych niezbędnych do dokonania zapłata.
10.2 Podczas pracy z danymi kart stosowany jest Standard Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) opracowany przez międzynarodowe systemy płatnicze Visa i MasterCard, który zapewnia bezpieczne przetwarzanie danych karty bankowej Użytkownika. Zastosowana technologia transmisji danych gwarantuje bezpieczeństwo transakcji kartami bankowymi poprzez zastosowanie TLS (Transport Layer Security), Verified by Visa, Secure Code, MIR Accept oraz zamkniętych sieci bankowych o najwyższym stopniu ochrony.

11. ZWROT PIENIĘDZY

11.1 Użytkownik otrzyma zwrot pieniędzy za pośrednictwem USŁUGI SMS w następującej kolejności:

11.1.1 Użytkownik przesyła wniosek o dokonanie zwrotu pieniędzy na adres e-mail SMS SERVICE;
11.1.2. SMS SERVICE rozpatrzy wniosek w terminie 5 dni roboczych;
11.1.3. Jeżeli Usługa nie została wykonana lub została wykonana nieprawidłowo, SMS SERVICE oferuje możliwość korekty Usługi, jeżeli przyczyną zwrotu jest niewykonanie lub niesprawność Usługi;
11.1.4. SERWIS SMS określi kwotę zwrotu na podstawie operacji obciążających Saldo Obszaru Osobistego Użytkownika;
11.1.5. SMS SERVICE dokona operacji zwrotu wyłącznie w oparciu o dane Użytkownika, które Użytkownik wprowadził podczas dokonywania płatności.

12. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

12.1 Prawo właściwe dla stosunków Stron wynikających z Umowy: prawo singapurskie.
12.2 Procedura reklamacyjna dotycząca rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest dla Stron wiążąca. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Prawidłowym trybem zgłoszenia reklamacji jest złożenie prawidłowo sporządzonego i podpisanego przez osobę upoważnioną reklamacji w formie pisemnej listem poleconym na adres Strony wskazany w Ofercie (w przypadku USŁUGI SMS) lub na podany adres e-mail. podczas Rejestracji (dla Użytkownika).
12.3 Jeżeli Stronom nie uda się osiągnąć porozumienia przedprocesowego w sprawie rozstrzygnięcia sporu, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi zgodnie z prawem Singapuru.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

13.1 O ile w Ofercie nie określono inaczej, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Witryna w celu świadczenia Usług jest udostępniana Użytkownikowi w stanie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, bez jakichkolwiek gwarancji, w tym dotyczących komercyjnych wartości, przydatności do określonego celu, ciągłej dostępności itp. SMS SERVICE nie gwarantuje, że Serwis będzie wolny od błędów, że jego funkcjonalność spełni oczekiwania Użytkownika, że ​​będzie wolny od wad, wirusów lub innych szkodliwych elementów .
13.2 W żadnym przypadku SMS SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie lub wtórne szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju (w tym między innymi utratę przychodów lub zysków bądź wykorzystanie danych).

13.3 Użytkownik zobowiązuje się do:
13.3.1 Zrekompensować SMS SERVICE straty spowodowane płatnościami pobranymi od SMS SERVICE przez osoby trzecie, w tym kary administracyjne organów kontrolnych i nadzorczych, otrzymane przez SMS SERVICE w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień Umowy i prawa.

14.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

14.1 Wyłączne prawa do Serwisu i wszelkich jego treści należą do SMS SERVICE lub jego kontrahentów, wszelkie prawa do tych obiektów podlegają ochronie.
14.2 Użytkownikowi nie wolno wykonywać żadnych czynności w Serwisie i jego zawartości, z wyjątkiem zamówienia Usług i otrzymania wyniku Usług.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1 W przypadku, gdy ze względu na ograniczenia prawne określone postanowienia Oferty nie mogą być zastosowane w określonym zakresie, zostaną one zastąpione postanowieniami możliwie najbardziej zbliżonymi do pierwotnych i będą stosowane w zmienionej formie (w tym do już nawiązanych stosunków prawnych).15.2 Uznanie nieważności w całości lub w części jednego lub większej liczby postanowień Oferty nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Oferty, Oferty lub Umowy jako całości.