Last updated: 22.02.2024

Chính sách cung cấp dịch vụ

Khi nhận được đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các dịch vụ theo các điều khoản liên quan đến dịch vụ bạn đã mua. Loại và ngày mua dịch vụ có thể ảnh hưởng đến khung thời gian cung cấp dịch vụ. Việc hoàn thành các dịch vụ đồng nghĩa với việc giao hàng thành công cho bạn.

Thông thường, việc phân phối số diễn ra trong vòng vài giây. Tuy nhiên, tính khả dụng của dịch vụ có thể thay đổi do hạn chế của nhà cung cấp trong việc cung cấp số điện thoại từ các quốc gia cụ thể. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để biết thông tin cập nhật về việc nối lại dịch vụ.

Để biết thông tin về hiện trạng dịch vụ, vui lòng truy cập tủ cá nhân của bạn bằng cách làm theoliên kết này