Cá nhân giảm giá cho các thành viên trên tạm thời số mua

Sử dụng nhiều hơn giảm giá! Giảm giá cấu trúc phân cấp xây dựng trên nền tảng của dành tiền để sử dụng dịch vụ miễn phí kích hoạt.

Tiền chi phí

Giảm giá

1000 rúp

3% (approximately $15)

2000 rúp

4% (approximately $27)

3000 rúp

6% (approximately $42)

5000 rúp

10% (approximately $70)

10000 rúp

20% (approximately $140)