Last updated: 22.02.2024

Điều khoản và điều kiện dịch vụ

 

Sau đây là các điều khoản và điều kiện về việc sử dụng dịch vụ sms-activation-service.com (sau đây gọi là "DỊCH VỤ SMS" hoặc "Dịch vụ") của Khách hàng (sau đây gọi là "Khách hàng" hoặc "Người dùng") . Xin vui lòng đọc chúng một cách cẩn thận.
Ưu đãi công khai này https://sms-activation-service.com/ (sau đây gọi là Ưu đãi) là một ưu đãi chính thức của SMS SERVICE dành cho Người dùng để ký kết Thỏa thuận cung cấp dịch vụ hòa giải và kỹ thuật theo các điều khoản và điều kiện được nêu bên dưới.

Việc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ hòa giải và kỹ thuật giữa SMS SERVICE và Người dùng sẽ được thực hiện bằng việc chấp nhận lời đề nghị. Việc chấp nhận lời đề nghị sẽ diễn ra theo cách thức được quy định trong Lời đề nghị. Bằng cách chấp nhận Ưu đãi, Người dùng đảm bảo rằng họ đã hoàn toàn làm quen với các điều khoản và điều kiện của Ưu đãi cũng như thỏa thuận dịch vụ được ký kết theo Ưu đãi.

LỜI NÓI ĐẦU.

Việc ký kết Thỏa thuận do việc chấp nhận Ưu đãi có thể được thực hiện bởi Người dùng từ các quốc gia khác nhau, tùy thuộc vào các giới hạn do Ưu đãi đặt ra.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐỊNH NGHĨA

 1.  

Ưu đãi công khai hoặc Ưu đãi

Tài liệu này cũng như tất cả các phụ lục kèm theo. Ưu đãi là đề nghị của DỊCH VỤ SMS dành cho Người dùng để ký kết Thỏa thuận cung cấp dịch vụ trung gian và kỹ thuật theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Ưu đãi.

 1.  

Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân và cookie

Một phụ lục không thể thiếu của Ưu đãi, quy định quy trình thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng do Người dùng nhập trong quá trình Đăng ký, cũng như các dữ liệu khác. Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân và cookie có tại đây:https://sms-activation-service.com/en/privacy-policy/.

 1.  

Hợp đồng cung cấp dịch vụ hòa giải và kỹ thuật hoặc Hợp đồng

Hợp đồng được ký kết giữa SMS SERVICE và Người dùng do Người dùng chấp nhận Ưu đãi. Hợp đồng sẽ được ký kết theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Ưu đãi.
 1.  

Chấp nhận lời đề nghị

Việc Người dùng hoàn thành các hành động được chỉ định trong Ưu đãi khi chấp nhận hoàn toàn Ưu đãi. Việc chấp nhận Ưu đãi là đầy đủ và vô điều kiện. Do Chấp nhận Ưu đãi, hợp đồng cung cấp Dịch vụ DỊCH VỤ SMS có lợi cho Người dùng sẽ được coi là đã được ký kết.

 1.  

Người dùng

Một người đáp ứng tất cả các yêu cầu được chỉ định trong Ưu đãi và đã Chấp nhận Ưu đãi để nhận Dịch vụ từ DỊCH VỤ SMS bằng cách sử dụng Trang web.

 1.  

Trang mạng

Trang web được điều hành bởi SMS SERVICE, có trụ sở tại:https://sms-activation-service.com.

 1.  

Sự đăng ký

Chức năng của Trang web nhằm tạo Tài khoản Cá nhân. Quy trình Đăng ký bao gồm việc Người dùng nhập dữ liệu Đăng ký.

 1.  

Dữ liệu đăng ký

Dữ liệu sau được Người dùng nhập trong quá trình Đăng ký: (1) Tên, (2) E-mail, (3) Mật khẩu.

 1.  

Dữ liệu ủy quyền

Một cặp mật khẩu đăng nhập duy nhất, được gán cho Người dùng sau khi hoàn tất Đăng ký. Cần có dữ liệu ủy quyền để nhập Tài khoản cá nhân.

 1.  

Khu vực cá nhân hoặc tài khoản

Chức năng của Trang web, duy nhất cho mỗi Người dùng, khả dụng sau khi Đăng ký. Tài khoản cá nhân được sử dụng để đặt hàng Dịch vụ và nhận kết quả của Dịch vụ được cung cấp.

 1.  

Dịch vụ

Chức năng của Trang web cho phép Người dùng sử dụng Dịch vụ DỊCH VỤ SMS.

 1.  

Dịch vụ

Các dịch vụ DỊCH VỤ SMS được cung cấp theo các điều khoản của Ưu đãi có lợi cho Người dùng do Thỏa thuận đã ký kết.

 1.  

Thuế quan

Chi phí cung cấp một hoặc nhiều Dịch vụ DỊCH VỤ SMS được nêu trên Trang web bên cạnh số điện thoại. Phần có liên quan của Trang web là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận. Một phần không thể thiếu trong biểu phí là phí duy trì Tài khoản cá nhân.

 1.  

Tin nhắn hoặc SMS

Một tin nhắn văn bản tới Số đã sử dụng, việc tiếp nhận tin nhắn này được đảm bảo bởi DỊCH VỤ SMS do cung cấp Dịch vụ theo Thỏa thuận.

 1.  

tin nhắn SMS

Kết quả của việc cung cấp DỊCH VỤ SMS, thể hiện ở việc cung cấp cho Người dùng cơ hội làm quen với nội dung SMS nhận được trên số Đã sử dụng.

 1.  

Số được sử dụng

Số thuê bao được đặt trên Dịch vụ và được sử dụng để cung cấp Dịch vụ theo Thỏa thuận.

 1.  

Sự cân bằng

Chức năng của Trang web nhằm hiển thị khoản thanh toán trước của Người dùng cho việc cung cấp Dịch vụ theo Thỏa thuận.

 1.  

Hoạt động trở lại

Hành động của DỊCH VỤ SMS nhằm hoàn trả cho Người dùng số tiền trả trước để cung cấp Dịch vụ

 

1. ĐỐI TƯỢNG ƯU ĐÃI

1.1 Ưu đãi này quy định thủ tục ký kết Thỏa thuận và cung cấp Dịch vụ.

2. SỬA ĐỔI ƯU ĐÃI

2.1 DỊCH VỤ SMS có quyền sửa đổi nội dung của Ưu đãi, bao gồm cả các sửa đổi đối với Thỏa thuận, theo quyết định riêng của mình vào bất kỳ lúc nào.
2.2 DỊCH VỤ SMS sẽ xuất bản phiên bản sửa đổi của Ưu đãi ngay sau khi thay đổi được thực hiện. Người dùng tự chịu rủi ro khi thường xuyên kiểm tra các thay đổi trong Ưu đãi (nhưng ít nhất 14 ngày một lần) và chịu mọi rủi ro vi phạm các điều khoản và điều kiện sửa đổi của Ưu đãi và Thỏa thuận.

3. CHẤP NHẬN ĐẶT HÀNG

3.1 Việc chấp nhận Ưu đãi được Người dùng thực hiện bằng cách thực hiện các hành động sau:
3.1.1 Người dùng đánh dấu vào ô "Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Ưu đãi công khai" khi thực hiện thủ tục Đăng ký.sms-kích hoạt-service.com”.

3.2 Bằng việc chấp nhận Ưu đãi, Người dùng đảm bảo rằng:

3.2.1. đã đủ 18 tuổi (cũng như độ tuổi trưởng thành tại quốc gia nơi người đó cư trú) và không có bất kỳ trường hợp nào ngăn cản Người dùng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Ưu đãi, Thỏa thuận.
3.2.2. luật pháp của quốc gia cư trú của Người dùng cho phép ký kết Hợp đồng, đặt hàng Dịch vụ và nhận kết quả của Dịch vụ. Nếu việc ký kết Hợp đồng bị cấm theo luật áp dụng cá nhân của Người dùng thì Người dùng đó không có quyền ký kết Hợp đồng và có nghĩa vụ rời khỏi Trang web ngay lập tức.
3.2.3. đã hoàn toàn làm quen với nội dung của Ưu đãi và hiểu các điều khoản và điều kiện của nó.
3.2.4. việc chấp nhận Ưu đãi là đầy đủ và vô điều kiện. Không được phép chấp nhận một phần Ưu đãi, Chấp nhận Ưu đãi "theo điều kiện".
3.2.5. nhận thức được quyền đưa ra các đề xuất đối với Ưu đãi, Hợp đồng được ký kết do Chấp nhận Ưu đãi, bằng cách gửi các đề xuất đó tới e-mail SMS SERVICE được chỉ định trong Ưu đãi; và rằng sau khi Chấp nhận Ưu đãi, Người dùng được coi là đã thực hiện quyền đó và sau đó Người dùng không có khả năng đề xuất các thay đổi đối với Ưu đãi, Hợp đồng.
3.3 Người dùng không có quyền chấp nhận Ưu đãi, ký kết Thỏa thuận, đặt mua Dịch vụ và nhận kết quả của Dịch vụ nếu Người dùng không tuân thủ tất cả các đảm bảo trên.
3.3.1 Nếu tại thời điểm Chấp nhận Ưu đãi, Người dùng tuân thủ tất cả các đảm bảo trên, nhưng trong quá trình thực hiện Thỏa thuận mà Người dùng không tuân thủ một hoặc nhiều đảm bảo trên, Người dùng sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng Trang web, đặt hàng và nhận kết quả của Dịch vụ, đồng thời thông báo ngay cho DỊCH VỤ SMS về dịch vụ đó. Sau đó, Người dùng đó có nghĩa vụ hành động theo hướng dẫn nhận được từ DỊCH VỤ SMS và DỊCH VỤ SMS sẽ có quyền xóa Tài khoản của Người dùng đó và chấm dứt Thỏa thuận đã ký kết ngay lập tức.

4. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

4.1 Để đặt hàng và nhận kết quả của Dịch vụ, Người dùng phải tạo Tài khoản cá nhân. Tài khoản cá nhân sẽ có sẵn cho Người dùng sau khi vượt qua thủ tục Đăng ký.
4.2 Thủ tục đăng ký.
4.2.1 Để hoàn tất thủ tục Đăng ký, Người dùng phải theo liên kết:https://sms-activation-service.com/registration. Liên kết có thể khác nhau tùy thuộc vào ngôn ngữ mà Người dùng chọn (ví dụ: để hoàn tất Đăng ký bằng tiếng Anh, liên kết sẽ có dạng như sau:sms-activation-service.com/en/sự đăng ký/.
4.2.2 Sử dụng chức năng của Trang web, Người dùng nhập dữ liệu Đăng ký và xác nhận mật khẩu đã nhập.

4.2.2.1 Bằng cách nhập Dữ liệu đăng ký, Người dùng đảm bảo rằng:

4.2.2.1.1. Dữ liệu đăng ký đã nhập sẽ đầy đủ và đúng sự thật.
4.2.2.1.2. Người dùng đang và sẽ là chủ sở hữu duy nhất và chủ sở hữu hợp pháp của địa chỉ email (E-mail). Không được phép nhập địa chỉ e-mail của người khác.
4.2.2.1.3. hiểu rằng tất cả các hành động được thực hiện bằng cách sử dụng địa chỉ email đã nhập đều được coi là do chính họ thực hiện và Người dùng chịu mọi rủi ro khi tuân thủ bảo hành này. Nếu Người dùng mất quyền sở hữu địa chỉ email, Người dùng cam kết thông báo ngay cho DỊCH VỤ SMS.
4.2.2.1.4. nhận thức được sự cần thiết phải tuân thủ các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn các bên thứ ba truy cập e-mail.
4.2.2.2 Sau khi nhập Dữ liệu đăng ký, Người dùng có nghĩa vụ đọc đầy đủ và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Ưu đãi này cũng như Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân và Cookie bằng cách đánh dấu vào hộp kiểm thích hợp.
4.2.2.3. Bước cuối cùng của Đăng ký là xác nhận quy trình Đăng ký bằng cách nhấp vào liên kết sauhttps://sms-activation-service.com/en/home/ .
4.2.2.4. Sau khi nhấp vào liên kết đã gửi, Đăng ký được coi là thành công và Người dùng được cấp Tài khoản cá nhân. Người dùng có quyền truy cập vào Tài khoản cá nhân bằng cách nhập Dữ liệu ủy quyền.

4.3 DỊCH VỤ SMS có quyền từ chối Đăng ký của Người dùng trong các trường hợp sau:

4.3.1 DỊCH VỤ SMS có lý do để tin rằng:

4.3.1.1. rằng Dữ liệu đăng ký do Người dùng nhập là không đáng tin cậy;
4.3.1.2. rằng việc Người dùng đang hoặc sẽ thực hiện việc sử dụng Trang web này vi phạm các đảm bảo được cung cấp (bao gồm cả đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý);
4.3.1.3. rằng Người dùng, theo quyết định của SMS SERVICE, đã thực hiện các hành vi gây tổn hại hoặc có thể gây tổn hại đến danh tiếng của SMS SERVICE.
4.4. DỊCH VỤ SMS có quyền hủy Đăng ký đã được thực hiện, bất kể điều khoản của Đăng ký đó như thế nào. Việc hủy bỏ Đăng ký sẽ diễn ra trong các trường hợp tương tự như việc từ chối Đăng ký.

5. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG CẦN KÝ KẾT

5.1 Theo Thỏa thuận, Người dùng sẽ có cơ hội đặt hàng Dịch vụ của DỊCH VỤ SMS để cung cấp cơ hội kỹ thuật để làm quen với văn bản SMS nhận được theo số sẽ sử dụng và Người dùng sẽ phải trả một khoản phí cho DỊCH VỤ SMS.
5.2 Bằng cách cung cấp Dịch vụ, DỊCH VỤ SMS sẽ đóng vai trò trung gian giữa Người dùng và nhà điều hành mạng di động.
5.3 Điều khoản và Biểu phí cung cấp Dịch vụ được đăng trên Trang web.
5.4 Dịch vụ có thể được cung cấp bằng API của Dịch vụ.

6. THỜI GIAN HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

6.1 Thỏa thuận sẽ được coi là được ký kết kể từ thời điểm Chấp nhận Ưu đãi và cho đến khi các Bên hoàn thành nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận hoặc xóa myAlpari.

7. ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

7.1 Dịch vụ được cung cấp theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận.
7.1.1 Người dùng sẽ được hướng dẫn bởi thông tin trên Trang web về mọi thứ không được Thỏa thuận quy định. Thông tin đó được công nhận là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận. Trong trường hợp có mâu thuẫn, thông tin trên Trang web sẽ được ưu tiên áp dụng.

8. TỦ CÁ NHÂN

8.1 Sau khi đăng ký, Người dùng có quyền truy cập vào Tài khoản cá nhân.
8.2 Việc đặt hàng Dịch vụ và nhận kết quả Dịch vụ được thực hiện bằng cách sử dụng chức năng của myAlpari.

8.3 DỊCH VỤ SMS có quyền đình chỉ quyền truy cập của Người dùng vào myAlpari trong các trường hợp sau:

8.3.1. DỊCH VỤ SMS đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Đăng ký của Người dùng đã bị hủy.
8.3.2 DỊCH VỤ SMS đã phát hiện các nỗ lực đáng ngờ nhằm nhập Dữ liệu ủy quyền (truy cập trái phép vào Tài khoản cá nhân).
8.3.3 DỊCH VỤ SMS đã nhận được yêu cầu từ cơ quan và/hoặc người có thẩm quyền về hoạt động của Người dùng.
8.3.4. Trên các lý do khác theo quyết định của DỊCH VỤ SMS.

8.4 Nếu quyền truy cập vào Tài khoản cá nhân của Người dùng bị đình chỉ thì những hậu quả sau sẽ xảy ra:

8.4.1 Người dùng tạm thời mất khả năng truy cập Tài khoản cá nhân bằng cách nhập Dữ liệu ủy quyền.
8.4.2 Người dùng có quyền gửi yêu cầu tới DỊCH VỤ SMS qua e-mail về việc khôi phục quyền truy cập vào Tài khoản cá nhân.
8.4.3 Dựa trên yêu cầu nhận được từ Người dùng, DỊCH VỤ SMS sẽ gửi yêu cầu cung cấp thông tin cho Người dùng.
8.4.3.1 Yêu cầu cung cấp thông tin có thể được gửi bởi DỊCH VỤ SMS theo sáng kiến ​​riêng của mình. Trong mọi trường hợp, Người dùng có nghĩa vụ phải hành động phù hợp với các yêu cầu của DỊCH VỤ SMS có trong yêu cầu.
8.4.4 Nếu DỊCH VỤ SMS tuân thủ tất cả các yêu cầu DỊCH VỤ SMS và DỊCH VỤ SMS không có căn cứ nào khác để tạm dừng quyền truy cập vào Tài khoản cá nhân của Người dùng, DỊCH VỤ SMS sẽ khôi phục quyền truy cập vào Tài khoản cá nhân của Người dùng.

8.5 DỊCH VỤ SMS có quyền xóa vĩnh viễn Tài khoản cá nhân của Người dùng trong các trường hợp sau:

8.5.1 Theo yêu cầu của Người dùng qua email.
8.5.2 Nếu Người dùng không loại bỏ lý do đình chỉ quyền truy cập vào Tài khoản Cá nhân trong vòng 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày DỊCH VỤ SMS.

8.6 Nếu Tài khoản cá nhân của Người dùng bị xóa, những hậu quả sau sẽ xảy ra:

8.6.1. Người dùng vĩnh viễn mất khả năng truy cập Tài khoản cá nhân bằng cách nhập Dữ liệu ủy quyền.
8.6.1.1 DỊCH VỤ SMS có quyền lưu trữ thông tin về tất cả các hành động do Người dùng thực hiện bằng cách sử dụng chức năng của myAlpari theo các điều khoản và điều kiện của Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân và các tệp cookie.
8.6.2 Số dư của Người dùng sẽ được hoàn trả theo các quy tắc của phần liên quan của Thỏa thuận.

9. DỊCH VỤ SMS THƯỞNG

9.1 Người dùng phải trả thù lao DỊCH VỤ SMS cho việc cung cấp Dịch vụ. Mức thù lao sẽ được quy định trong Biểu phí.
9.2 Tiền thù lao sẽ được thanh toán thông qua các phương thức thanh toán có sẵn trên Trang web.
9.3 Số tiền gửi sẽ được hiển thị trong phần "Số dư" (hoặc tương tự) trong Khu vực cá nhân của Người dùng và sẽ bị giảm khi đặt hàng Dịch vụ. Nếu tiền đặt cọc cạn kiệt, bạn không thể đặt mua Dịch vụ mới.

9.4 Việc ghi nợ số dư sẽ diễn ra như sau:

9.4.1. Người dùng chọn Số đã sử dụng để nhận SMS;
9.4.2. số dư của Người dùng bị giảm do chi phí Dịch vụ;
9.4.3. Người dùng có cơ hội nhận SMS từ Số đã sử dụng.
9,5. Phí duy trì Tài khoản Cá nhân của Người dùng được tính bắt đầu từ tháng thứ 3 (Thứ ba) sau khi Đăng ký và lên tới 50 (Năm mươi) rúp của Liên bang Nga mỗi tháng. Nếu Số dư của Người dùng dương, DỊCH VỤ SMS có thể đơn phương giảm Số dư của Người dùng hàng tháng bằng số tiền phí DỊCH VỤ SMS để duy trì Tài khoản Cá nhân.
9.6. DỊCH VỤ SMS có thể quyết định cấp chiết khấu cá nhân cho Người dùng hoặc miễn trừ hoàn toàn cho Người dùng nghĩa vụ thanh toán cho việc duy trì Tài khoản cá nhân.4

10. BẢO MẬT THANH TOÁN

10.1 Khi bổ sung Số dư bằng thẻ ngân hàng, quá trình xử lý thanh toán (bao gồm nhập số thẻ) diễn ra trên trang bảo mật của hệ thống xử lý đã đạt chứng nhận quốc tế. Bảo mật thanh toán được đảm bảo bởi trung tâm xử lý. Điều này có nghĩa là DỊCH VỤ SMS không nhận được dữ liệu bí mật của Người dùng (chi tiết thẻ, dữ liệu đăng ký, v.v.), quá trình xử lý của họ được bảo vệ hoàn toàn và không ai, kể cả DỊCH VỤ SMS, có thể lấy chi tiết thẻ ngân hàng của Người dùng hoặc dữ liệu cần thiết khác để thực hiện một cuộc chi trả.
10.2 Khi làm việc với dữ liệu thẻ, Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán (PCI DSS) do hệ thống thanh toán quốc tế Visa và MasterCard phát triển sẽ được áp dụng, đảm bảo xử lý an toàn chi tiết thẻ ngân hàng của Người dùng. Công nghệ truyền dữ liệu được áp dụng đảm bảo an toàn cho các giao dịch bằng thẻ ngân hàng bằng cách sử dụng TLS (Transport Layer Security), Verify by Visa, Secure Code, MIR Accept và đóng các mạng ngân hàng với mức độ bảo vệ cao nhất.

11. HOÀN TIỀN

11.1 Người dùng sẽ được hoàn tiền bằng DỊCH VỤ SMS theo thứ tự sau:

11.1.1 Người dùng sẽ gửi đơn đăng ký hoạt động hoàn tiền tới email của DỊCH VỤ SMS;
11.1.2. DỊCH VỤ SMS sẽ kiểm tra hồ sơ trong vòng 5 ngày làm việc;
11.1.3. Nếu Dịch vụ chưa được cung cấp hoặc được cung cấp không đúng cách, DỊCH VỤ SMS sẽ cung cấp các tùy chọn để sửa Dịch vụ, nếu lý do của hoạt động hoàn trả là do không hiển thị hoặc Dịch vụ không hoạt động;
11.1.4. DỊCH VỤ SMS sẽ xác định số tiền hoàn trả dựa trên hoạt động ghi nợ từ Số dư trong Khu vực cá nhân của Người dùng;
11.1.5. DỊCH VỤ SMS sẽ thực hiện thao tác hoàn tiền chỉ bằng cách sử dụng thông tin chi tiết của Người dùng mà Người dùng đã nhập khi thực hiện thanh toán.

12. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

12.1 Luật áp dụng cho quan hệ giữa các Bên theo Hợp đồng: luật Singapore.
12.2 Thủ tục yêu cầu giải quyết tranh chấp theo Hợp đồng là bắt buộc đối với các Bên. Thời hạn xem xét yêu cầu bồi thường là 60 (Sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bồi thường. Thủ tục thích hợp để gửi khiếu nại là gửi khiếu nại được thực hiện hợp lệ và có chữ ký của người được ủy quyền bằng văn bản qua thư bảo đảm đến địa chỉ của Bên được chỉ định trong Ưu đãi (đối với DỊCH VỤ SMS) hoặc tới e-mail được cung cấp. trong quá trình đăng ký (đối với người dùng).
12.3 Nếu Các Bên không đạt được thỏa thuận trước khi xét xử về việc giải quyết tranh chấp, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền theo luật pháp Singapore.

13. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

13.1 Trừ khi có quy định khác trong Ưu đãi, Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng Trang web nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ được cung cấp cho Người dùng "NGUYÊN TRẠNG" và "NHƯ CÓ SẴN", mà không có bất kỳ bảo đảm nào, kể cả những bảo đảm liên quan đến thương mại. giá trị, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, tính khả dụng liên tục, v.v. DỊCH VỤ SMS không đảm bảo rằng Trang web sẽ không có lỗi, chức năng của nó sẽ đáp ứng mong đợi của Người dùng hoặc nó sẽ không có khiếm khuyết, vi rút hoặc các thành phần có hại khác .
13.2 Trong mọi trường hợp, DỊCH VỤ SMS sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại hoặc tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất doanh thu hoặc lợi nhuận hoặc việc sử dụng dữ liệu).

13.3 Người dùng cam kết:
13.3.1 Bồi thường DỊCH VỤ SMS đối với những tổn thất do các khoản thanh toán do bên thứ ba thu từ DỊCH VỤ SMS, bao gồm các khoản tiền phạt hành chính của cơ quan kiểm soát và giám sát mà DỊCH VỤ SMS nhận được do Người dùng vi phạm các quy định của Thỏa thuận và pháp luật.

14.SỞ HỮU TRÍ TUỆ

14.1 Các quyền độc quyền đối với Trang web, bất kỳ nội dung nào của nó thuộc về SMS SERVICE hoặc các nhà thầu của nó, tất cả các quyền đối với các đối tượng này đều được bảo vệ.
14.2 Người dùng không được thực hiện bất kỳ hành động nào với Trang web và nội dung của nó, ngoại trừ việc đặt hàng Dịch vụ và nhận kết quả của Dịch vụ.

15. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

15.1 Trong trường hợp một số điều khoản nhất định của Ưu đãi không thể được áp dụng trong phạm vi quy định do hạn chế về mặt pháp lý, thì chúng sẽ được thay thế bằng các điều khoản có ý nghĩa gần giống với điều khoản ban đầu nhất có thể và sẽ được áp dụng ở dạng sửa đổi (bao gồm cả các quan hệ pháp lý đã được thiết lập).15.2 Việc thừa nhận tính vô hiệu toàn bộ hoặc một phần của một hoặc nhiều điều khoản của Ưu đãi sẽ không kéo theo sự vô hiệu của các điều khoản khác của Ưu đãi hoặc Ưu đãi hoặc toàn bộ Thỏa thuận.